Body works on tour!

Bha sinn gu math fortanach gun do thadhail Body works à Ionad Saidheans ann an Glaschu oirnn. Fhuair sinn cothrom tòrr rudan inntinneach fheuchainn agus tòrr rudan mun ar corp ionnsachadh. 

We had great fun learning about our bodies when Body works from the Glasgow Science Centre came to visit. 

Futsal

Bha sinn gu math fortanach an-diugh gun robh session Futsal againn còmhla ri fear à Highlife Highland. Chòrd an trèanadh rinn gu mòr agus fhuair a h-uile duine cothrom sgilean ùra ionnsachadh. 

We were very lucky today to have a Futsal training football session at school today. We all enjoyed it very much and everyone had learned some new skills by the end. 

Na Ròmanaich

Chòrd an topaig na Ròmanaich rinn gu mòr an teirm sa chaidh agus seo agaibh cruinneachadh de dhealbhan bhon chlas. 

We all really enjoyed learning about the Romans last term and here is a selection of pictures from our work in class. 

Testing out our catapults!

Ambaileans a’ tadhal!

Bha sinn fortanach air sgath ‘s gun robh da pharamedic a’ cur ceilidh oirnn madainn Dhiluain.  Chord e rinn gu mor agus fhuair a’ chlann cothrom a bhith a’ cuir air na sirens agus a’ cleachdadh beagan dhen stuth anns an ambaileans.

We were fortunate to have a visit from the Scottish Ambulance Service on Monday morning.  We really enjoyed it and the children got the opportunity to play the sirens and to use some of the equipment in the ambulance.img_0264img_0265img_0266img_0267img_0268img_0269img_0270img_0271img_0272img_0273img_0274img_0275img_0276img_0277img_0278img_0279img_0280img_0281img_0282img_0283